Všeobecné obchodní podmínky

 

1. Nabídka

Vypracování nabídky a prvního 3D návrhu dle zaslaných podkladů zadavatele. Pro přesné vypracování nabídky objednatel dodává zhotoviteli plán haly včetně halové legendy, půdorys stánku a základní představu o dispozičním rozložení plochy stánku. První až třetí 3D grafický návrh je zdarma. Za další 3D návrh nebo úpravu stávajícího návrhu je účtován poplatek 1500 Kč. V případě potvrzení objednávky a podepsání smlouvy o realizaci stánku tyto platební povinnosti odpadají a další úpravy v 3D návrhu jsou bezplatné. Grafický 3D návrh je majetkem firmy Růžička Promotion s.r.o. Obrázky použité v návrzích nejsou tisková data a slouží jen pro ilustraci!

 

2. Uzavření smlouvy

Po odsouhlasení konečné verze 3D návrhu a cenového rozpočtu je uzavřena s objednatelem smlouva o dílo. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních a zasílá se poštou nebo e-mailem k podpisu. V této smlouvě jsou jasně dána práva a povinnosti obou smluvních stran, stanoveny platební podmínky, termín výstavy a předání stánku.

2.1. Na základě potvrzení a odsouhlasení konečné ceny za stánek objednatelem dochází k podpisu smlouvy a vystavení faktury na první platbu z celkové ceny stánku ve výši 80% se splatností nejpozději 2 týdny před konečným termínem pro objednání služeb a schválení expozice u pořadatele výstavy, minimálně však 60 dnů před začátkem montáže. V období Velikonoc, Vánoc a letní dovolené bude splatnost individuálně prodloužena. Případné změny provedené po uzavření smlouvy jsou upřesněny dodatkem ke smlouvě nebo písemnou objednávkou.

2.2. Za pozdní objednání expozice, změny, úpravy a objednání víceprací je zhotovitel oprávněn účtovat navýšení ceny.

Navýšení ceny při dodatečných změnách uzavřeného stánku:
3 týdny před veletrhem +5%
2 týdny před veletrhem +15%
1 týden před veletrhem +25% příplatek k rozpočtové ceně za expozici.

Důvody navýšení ceny za expozici – dražší ubytování ve větší vzdálenosti od výstaviště, příplatky za objednání výstavářských prvků nebo lamina potřebného ke stavbě stánku v kratší lhůtě. Dodací lhůty pro určité odstíny lamina mohou být až 3 týdny. Při pozdním objednání expozice materiál nemusí být již k dispozici. Materiálem se rozumí lamino, plachty, bannery, tisky, koberce a podobné.

 

3. Příprava realizace

Objednatel je povinen předat zhotoviteli veškeré podklady od pořadatele výstavy (plán haly, halové legendy, půdorys stánku, kopie objednávek – elektrika, voda, montážní a demontážní průkazy nebo kontakty pořadatele, popřípadě plnou moc k objednání závěsných bodů a.j.). Dále pak dodat obrázky a loga v tiskové kvalitě do smluveného termínu. Dodaná data a jejich možnost využití budou zkontrolována (rozměr a rozlišení vložených obrázků). Do tiskových dat zhotovitel nijak nezasahuje ani je neupravuje!

Doporučení: Jako vhodnou kvalitu tiskových dat použít obrázek v rozlišení 120 DPI v rozměru 1:1., sloučení všech vrstev do jedné a uložení tiskových dat do souboru PDF. Barevná škála obrázku musí být v CMYK profilu. Za výsledek tisku nepřebírá zhotovitel žádnou odpovědnost v ostrosti, sazbě a barevnosti. Pokud objednatel zašle vzorek barvy, zhotovitel se bude snažit o co největší barevnou shodu. Není však zaručena 100% shoda v barevnosti z důvodu tisku na rozdílné materiály. Pro polepování barevných ploch stánku jsou používány matné fólie značky ORACAL typ 641, je nutné barevnost přizpůsobit těmto fóliím. Stejné podmínky platí i u atypických stánků montovaných z lamino desek firem EGGER nebo Kronospan. Pro
náhled barevných vzorníků zmíněných výrobců navštivte webové stránky uvedené na konci tohoto dokumentu. Při samotné přípravě je potřeba dodat objednatelem i rozmístění exponátů pro případný rozvod elektřiny, vody, vzduchu, internetu,…

 

4. Realizace a předání stánku

Výstavní stánek je realizován v době montážních časů daných pořadatelem veletrhu a připravený k předání v dohodnutém termínu, který je uveden v uzavřené smlouvě. Pokud tento smluvený čas nebude objednatelem dodržen, je povinen tuto skutečnost telefonicky nahlásit zhotoviteli. Při předání dochází k seznámení s vybavením stánku, vysvětlení a zaškolení veškeré obsluhy výstavní expozice. Předání stánku probíhá na základě předávacího protokolu obsahující veškeré vybavení stánku dle odsouhlaseného návrhu a rozpočtu. Po předání stánku objednatel zodpovídá za celou expozici včetně jejího vybavení až do doby zpětného předání zhotoviteli. Veškerá pronajatá zařízení je objednatel povinen vrátit zpět zhotoviteli
nepoškozená. Doporučeno je pojištění expozice po dobu průběhu výstavy nebo objednání služeb Security. Za exponáty objednatele, reklamní materiály, elektrospotřebiče, kuchyňské vybavení nebo jiný materiál během transportu, montáže, demontáže, při krádeži nebo jiného poškození nenese zhotovitel žádnou odpovědnost.

 

5. Průběh výstavy a zpětné předání stánku

Nastane-li v průběhu konání výstavy závada na expozici, zhotovitel ji v co nejkratším možném čase řeší opravou nebo výměnou, kterou provádí vyslaný technik nebo objednaná firma na náklady zhotovitele. Po skončení výstavy přebírá zhotovitel zpět výstavní expozici včetně veškerého vybavení na základě předávacího protokolu. Opuštění stánku před ukončením výstavní doby nebo před příchodem techniků zhotovitele na demontáž stánku je možné jen po předešlé domluvě. Jednotlivý nábytek např. stojan na prospekty, barové a jiné židle, exponáty atd. musí být v každém případě uklizeny do zázemí (pokud tato možnost je) pro zamezení krádeže.

 

6. Konečné vyúčtování

Pokud není stanoveno jinak, po ukončení akce a demontáži stánku vystavuje zhotovitel konečnou fakturu s vyúčtováním již zaplacených částek a doplněnou o zbývajících 20% sjednané ceny, případné doobjednané změny na stánku, služby nebo vybavení. Tato faktura má splatnost 14 dnů od data vystavení.

 

7. Obecná ustanovení

Případná reklamace expozice nebo její části ze strany objednatele musí být zaslána písemně na adresu zhotovitele včetně fotodokumentace do 7 kalendářních dnů od skončení výstavy. Zhotovitel je odpovědný pouze za závady vztahující se k předmětu smlouvy.

 

8. Storno podmínky

8.1. Stornem se rozumí odstoupení od smlouvy v případě zrušení účasti na veletrhu na základě vůle objednatele nebo zrušení veletrhu ze strany pořadatele. V obou případech je objednatel povinen toto zrušení účasti oznámit zhotoviteli ihned a bezodkladně písemně, jakmile mu tato skutečnost bude známa. Zhotovitel má podle uzavřené smlouvy nárok na
prokazatelné náklady, které již byly vynaloženy k datu odstoupení od smlouvy.

a) Dojde-li k datu odstoupení od smlouvy k vystavení faktury na první platbu či k její úhradě, není-li ujednáno jinak, je storno poplatek vypočítán na základě skutečně odvedených výrobních prací a nákladů. Pokud faktura za první platbu ještě nebyla uhrazena, je objednatel povinen ji uhradit.

b) Dojde-li k odstoupení od smlouvy v době, kdy je započatá montáž či expozice již postavená na určeném veletrhu, je storno poplatek roven 100% ceny stánku. V tomto případě je vystavena konečná faktura za expozici, která dorovnává veškeré vynaložené náklady do 100% sjednané a oběma stranami potvrzené ceny za výstavní expozici dle smlouvy.

8.2. Dojde-li ze strany pořadatele k posunutí termínu výstavy a tato skutečnost nastane v době, kdy je expozice zcela nebo z části vyrobena, dochází mezi zhotovitelem a objednatelem k dohodě a následnému:

a) ukončení smlouvy (např. v případě neakceptování nového termínu výstavy objednatelem)
 • vyúčtování provedených služeb a výroby do termínu storna
 • nabídka transportu vyrobených komponentů k objednateli s vyúčtováním dopravného a balného
b) pokračování stávající smlouvy a uzavření dodatku ke smlouvě, kde bude specifikováno:
 • podmínky a poplatky za uskladnění expozice u zhotovitele do nového data montáže (cena za uskladnění v rozmezí 20-100 €/měsíc dle objemu vyrobené expozice)
 • možnost transportu k objednateli (služba s poplatkem)
 • nový termín výstavy, potažmo montáže
 • případné změny na již vyrobeném stánku (služba s poplatkem)
 • objednávka služeb (služba s poplatkem)

 

9. Ceník doplňkových služeb

Vytvoření projektu k objednání závěsných bodů a zaslání pořadateli výstavy včetně komunikace: 3 300 Kč (do 100m2)
Vytvoření projektu expozice ke schválení pořadatelem a zaslání pořadateli včetně komunikace: 3 300 Kč (do 100m2)
Objednávka a náčrt vody, elektřiny atp.: dle rozsahu od 2 500 Kč

 

10. Užitečné odkazy

Barevný vzorník fólií ORACAL typ 641

https://www.orafol.com/de/europe/produkte/oracal-641-economy-cal

Vzorník lamino desek EGGER

https://www.egger.com/shop/de_DE/interior/decors?text=

Vzorník lamino desek Kronospan

https://cz.kronospan-express.com/de/products/view/kronodesign/melaminharzbeschichtete-platten/
melaminharzbeschichtete-platten1/melaminharzbeschichtete-platten-1#c=15

 

Cookies na webových stránkách

Na stránkách používáme jen nejnutnější funkční a nezbytné cookies pro správné fungování a nastavení stránek. Cookies nepoužíváme k shromažďování personálních údajů ani předávání údajů třetím stranám. Informace získané prostřednictvím cookies mohou být načteny jen stránkami vlastníka.

 

Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.8. 2020.